Algemene beschouwingen begroting 2018

12 november 2017

Dit is de laatste begrotingsvergadering in deze raadsperiode. Het College kan wat de Partij van de Arbeid betreft met enige tevredenheid terugkijken. Na jaren van bezuinigingen en maatregelen is er een financieel gezonde begroting. Verdere bezuinigingen zijn niet meer nodig en de geplande verhoging van de OZB met 4% gaat niet door. Er is ruimte voor noodzakelijke extra uitgaven.

Daarnaast lag er de uitdaging om de decentralisaties van het sociaal domein goed aan te pakken. Geen gaten laten vallen in de zorg voor kwetsbaren, aandacht voor preventie en toch ook het budget in de gaten houden. Onze welgemeende complimenten voor de organisatie en alle andere uitvoerenden die hierbij betrokken zijn.

Het schrappen van de 4% verhoging van de OZB is een mooi gebaar. Toch vragen wij ons af waarom er niet gekozen is voor een kleine  verhoging met het inflatiepercentage van 1,3 %, zo’n vier euro per jaar gemiddeld per woning. Het schrappen van een aantal bezuinigingen op de sport werkt structureel door en daarbij komen nog de investeringen in de gym-en sportvoorzieningen. Een kleine  verhoging nu kan voorkomen dat de komende jaren veel  grotere verhogingen van de OZB nodig zijn. Graag een reactie van het College.

Na  lang  onderhandelen met de sportverenigingen en de inzet van dure adviesbureaus is er nu een voorstel om de bezuinigingen te verzachten. Wij zijn blij met dit voorstel en het amendement van de hele Raad.  Een helder voorstel, waarbij nu ook eens duidelijk wordt wat de bezuinigingen voor iedere vereniging afzonderlijk betekenen. Bezuinigingen mogen er nooit toe leiden dat sportverenigingen om zeep geholpen worden, daarvoor zijn ze veel te waardevol.

Ook het dorpscentrum heeft al heel wat tijd en energie gekost. En de nodige emoties. Wij zijn verheugd dat de meerderheid van de Raad er met ons voor gezorgd heeft dat er geen knip komt, en ook het plan voor eenrichtingsverkeer van de baan is. De richting is dus duidelijk, nu aan de slag met alle betrokkenen om er iets moois van te maken.

Voor de Commissie Leven van volgende week staat het onderwerp huisvesting gymnastiekonderwijs, breedtesport en maatschappelijke functies op de agenda. Ook daar kan nog dit jaar een besluit over vallen. Onze eerste indruk is positief. Voor ons is belangrijk dat kinderen in hun eigen wijk kunnen gymmen, dat er voldoende mogelijkheden zijn voor sport in de buurt en dat er ruimte is voor buurthuisfuncties.

Is er nu alleen maar hoerageroep van de Partij van de Arbeid? Nee, er zijn ook nog zorgen. Het gebrek aan betaalbare woningen blijft groot, ondanks een behoorlijke bouwproductie in Uithoorn en De Kwakel. De prijzen van de bestaande koopwoningen stijgen enorm, mede doordat in Amsterdam de prijzen astronomische hoogtes bereiken. Investeerders kopen daar woningen op om ze duur te verhuren. Gewone gezinnen komen er niet meer tussen en zoeken de regio op. Ook de particuliere huurwoningen in Amsterdam zijn door soepeler regels onbetaalbaar geworden voor mensen met lage-en middeninkomens. De vraag naar sociale woningen blijft onverminderd hoog en de wachttijden lang. Er is vrij recent een actieplan wonen opgesteld, maar de woningmarkt verandert zo snel dat een nieuw actieplan binnenkort alweer nodig is.

Ook de toename van het aantal inwoners met ernstige en ingewikkelde problemen en verwarde personen is zorgelijk. Dit speelt niet alleen in Uithoorn, maar in heel Nederland. Het is goed dat het Sociaal Team en het Meldpunt Zorg en Overlast meer armslag krijgen. Wellicht is hier nog meer inzet nodig de komende tijd. Het is duidelijk dat het ideaal van zelfredzaamheid niet voor iedereen bereikbaar is en dat niet alle problemen opgelost kunnen worden binnen het netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers.

Uiteraard blijft ook het alsmaar groeiende vliegverkeer van Schiphol een bron van zorg: het geluid, het fijnstof, het effect op het klimaat, op de leefbaarheid, de gezondheid en de bouwbeperkingen; de geclaimde groei op basis van veel te mooie cijfers en ongeloofwaardige berekeningen en het alsmaar oprekken van milieugrenzen.  Ex-minister Pieter Winsemius heeft daar een mooi woord voor bedacht. Hij noemt dat “ Geschiphold” worden.  Laten we samen zorgen dat dat niet meer gebeurt. We zien gelukkig dat het draagvlak voor die alsmaar doorgaande groei van de luchtvaart ook in de rest van Nederland aan het afnemen is. Nu Den Haag nog.

Tot slot: wij wensen wij het College en de organisatie wijsheid, sterkte en  succes bij de uitvoering.

Els Gasseling, fractievoorzitter