Door Els Gasseling op 13 november 2018

Algemene Beschouwingen begroting 2019

Dit is de eerste begroting in deze raadsperiode. Het is een begroting waar ambitie uit spreekt. Daar kunnen wij ons wel in vinden. Helaas een begroting met een (incidenteel) tekort, maar daar merken de burgers van Uithoorn niets van, hebben wij in de krant gelezen. Dat is mooi.

Het tekort wordt vooral veroorzaakt door de hoge en onvoorspelbare kosten van de jeugdzorg. Die konden we zien aankomen. Het Rijk heeft de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor de jeugdzorg en daarbij meteen een fikse korting ingeboekt. Als je dan toch goede zorg wilt bieden, aan preventie wilt doen en meer gezinnen wilt helpen wordt het wel erg lastig om met het budget uit te komen. Recent was in het nieuws dat het Rijk toch nog wat extra geld beschikbaar stelt voor gemeenten met tekorten op de jeugdzorg. Wellicht kan het college daar wat meer over vertellen.

De richting die het College lijkt te kiezen  in het sociaal domein bevalt ons wel, als Partij van de Arbeid. Het besef dat niet iedereen zelfredzaam is of een netwerk heeft begint meer en meer door te dringen. Het nieuwe armoedebeleid gaat er van uit dat kwetsbare inwoners meer ondersteund moeten worden in plaats van afgerekend. We wachten de aangekondigde nota armoedebeleid nog af, maar we hebben er vertrouwen in. Wat betreft de WMO bereiken ons toch weer klachten over het vervoer. De wachttijden zijn te lang en er wordt te veel omgereden tijdens de ritten. Dat is erg vervelend en belastend voor de gebruikers. Graag een reactie van de wethouder.

Het College heeft ambities, maar staat ook voor grote uitdagingen. Om er een paar te noemen: Het gebrek aan betaalbare woningen, de energietransitie, klimaatadaptatie en de ontwikkelingen rond Schiphol. Ontwikkelingen van buiten onze gemeentegrenzen, maar waar we wel mee te maken hebben. Wat woningbouw betreft heeft Uithoorn gelukkig nog beperkt wat ruimte, maar daarna is het ook afgelopen. Van belang is het om de betaalbaarheid en de leefbaarheid goed in de gaten te houden. Verduurzaming, vergroening en energietransitie gaan veel inzet, tijd  en geld kosten. Ook voor de burger, in de vorm  van een hogere rioolheffing. Allemaal ontzettend belangrijk, noodzakelijk en onvermijdelijk. Iedereen, gemeente, inwoners en bedrijven zullen daar samen de schouders onder moeten zetten.

De luchtvaart en Schiphol zijn veel in het nieuws de laatste tijd, dat heeft alles te maken met de Milieu Effect Rapportage die er nu toch echt snel aan lijkt te komen. Die MER zal aangeven hoeveel “ milieuruimte” tussen aanhalingstekens –  Schiphol denkt te hebben verdiend door stillere vliegtuigen en hinderbeperkende maatregelen. Het is veilig te voorspellen dat de luchtvaartsector en de omwonenden het daar niet over eens zullen zijn. Het kabinet en de Tweede Kamer besluiten uiteindelijk of en hoeveel ruimte Schiphol nog krijgt. Onze raadswerkgroep Schiphol gaat daarmee een drukke tijd tegenmoet om voor Uithoorn een zo goed mogelijke uitkomst  te bereiken. Het is goed dat er opnieuw een bedrag op de begroting wordt vrijgemaakt om de werkgroep met de benodigde kennis en contacten  te ondersteunen.

De Partij van de Arbeid is uiteraard blij met de komst van de nieuwe Scheg met buurthuisfunctie en het Buurthuis met gymzaal in Thamerdal. Dat biedt ruimte aan maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en professionals en zal de leefbaarheid en de samenhang in de wijken goed doen. Graag wat informatie van het College over de voortgang.

Het is jammer dat we zoveel vliegtuighinder hebben dat we er voor in aanmerking komen, maar het is wel fijn dat er voor deze projecten wat extra geld  van de Stichting leefomgeving Schiphol beschikbaar is. Dat geld uiteraard ook voor het verfraaien van het dorpscentrum De Kwakel en het toekomstige Legmeerbos.

Wij wensen het college en de organisatie veel succes en zien alle actieplannen, beleidsnota’s en uitvoeringsplannen  met belangstelling tegemoet.

Els Gasseling

8 november 2018

 

Els Gasseling

Els Gasseling

Fractievoorzitter en raadslid voor de Partij van de Arbeid sinds 2006. Lid van de Commissie Wonen en Werken. Specialismen: Schipholbeleid, Werk en Inkomen, Wonen en Leefbaarheid. Ervaring als bestuurslid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en in het bedrijfsleven. Opnieuw kandidaat en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Els woont sinds 1972 in Uithoorn en sinds 1987 in De Legmeer.  

Meer over Els Gasseling