Door Els Gasseling op 27 mei 2018

Coalitieakkoord GB, VVD en DUS!

Op 17 mei presenteerden Gemeentebelangen, VVD en DUS! Het coalitieakkoord voor de komende vier jaar:  https://uithoorn.notubiz.nl/document/6457744/1/06__Coalitieakkoord_2018-2022_vsdef_mei17  Lees hier de reactie van Els Gasseling, fractievoorzitter PvdA Uithoorn/De Kwakel:

“Wij bedanken de collega’s van GB, VVD en DUS! Voor hun inzet om dit coalitieakkoord tot stand te brengen, terwijl wij als oppositiepartij de afgelopen weken van het mooie weer konden genieten. Het zal niet eenvoudig geweest zijn om met drie partijen weer tot elkaar te komen. Maar een en ander is gladgestreken en uitgepraat en er ligt een akkoord. Het is een akkoord op hoofdlijnen, wat betekent dat veel discussie nog in de Raad kan plaatsvinden en de oppositiepartijen ook hun inbreng kunnen hebben. De Partij van de Arbeid zal zich, zoals u van ons gewend bent, constructief maar zeker ook kritisch opstellen.

Bij het programma Leven lezen wij: “inwoners moeten op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfredzaam zijn, dat betekent dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven en in hun inkomen voorzien. “  De PvdA heeft er steeds op gewezen dat niet alle inwoners zelfredzaam zijn en sommigen dat ook nooit zullen worden. Er is ook in onze gemeente problematiek van armoede en schulden, omdat er te veel zelfredzaamheid wordt verwacht. Het zo lang mogelijk thuis blijven wonen is soms een drama voor de betrokkenen en hun familie. Het zou goed zijn als er weer een vorm van beschermd groepswonen ontwikkeld zou worden voor kwetsbare inwoners. Het is in elk geval nodig om meer brede en laagdrempelige zorg in de buurt aan te bieden.

Sport, kunst en cultuur: In dit hoofdstuk komt kunst en cultuur er een beetje bekaaid af. Waar is de aandacht voor muziek en cultuureducatie op school, de Hoeksteen, de Bibliotheek? De drie partijen willen de herontwikkeling van de Scheg en de gymzaal Thamerdal bespoedigen. Ook het onderzoek naar de derde sporthal moet bespoedigd worden, en als het advies positief is moet er zo snel als mogelijk met de bouw gestart worden. De PvdA wil liever dat kwaliteit voor snelheid gaat en gezond verstand voor politiek gewin. Er is niets dat hier zo’n haast rechtvaardigt.

Veiligheid: De coalitie wil duidelijke regels en adequate handhaving, maar de handhavingscapaciteit moet worden uitgebreid binnen de bestaande financiële kaders. Wel uitbreiding, maar geen geld er bij. Dat lijkt ons lastig, zo niet onmogelijk.

Duurzaamheid, natuur, recreatie: Wij zien graag meer ambitie op het terrein van duurzaamheid. Nederland scoort slecht op natuurwaarden en luchtkwaliteit. Daarom willen wij dat de gemeente zuinig is op de snippers natuur die Uithoorn nog heeft en niet alles exploiteren als recreatiegebied. De biodiversiteit gaat achteruit en  het gaat slecht met de insecten. Als de coalitie dan iets wil versnellen, denk dan aan de aanleg van het Legmeerbos! Daarmee kan het verlies aan groen en wandelgebied door de komst van de tram gecompenseerd worden en vermijden wij teveel druk op de ecologische zone.

Tot slot wensen wij het nieuwe College een goede collegiale samenwerking en veel succes bij de uitwerking van het programma.

Els Gasseling

Els Gasseling

Fractievoorzitter en raadslid voor de Partij van de Arbeid sinds 2006. Lid van de Commissie Wonen en Werken. Specialismen: Schipholbeleid, Werk en Inkomen, Wonen en Leefbaarheid. Ervaring als bestuurslid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en in het bedrijfsleven. Opnieuw kandidaat en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Els woont sinds 1972 in Uithoorn en sinds 1987 in De Legmeer.  

Meer over Els Gasseling